Subsidie

Financiering SDE+  2013

De SDE+ wordt gefinancierd via een opslag op de energierekening. Uw Kamer heeft op 29 november 2012 met het wetsvoorstel dat de opslag voor duurzame energie regelt ingestemd. Het wetsvoorstel is in procedure bij de commissie Economische Zaken van de Eerste Kamer. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding op 1 januari 2013, ter dekking voor de kasuitgaven die samenhangen met de SDE+.

Klik hier om de brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energie+ 2013 te lezen.

 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'.

De SDE+ 2013 gaat 4 april 2013 open.

Voor de SDE+ 2013 stelt de minister een budget van 3 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. De publicatie van de ministeriële regelingen wordt eind januari 2013 verwacht. De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd:

 

 • Eén integraal budgetplafond
 • Een maximum basisbedrag van 15 €ct/kWh voor duurzame elektriciteit, 103,5 €ct/Nm3 voor groen gas en 41,7 €/GJ voor duurzame warmte
 • Gefaseerde openstelling
 • De vrije categorie


Nieuw in 2013 zijn:

 • Een extra fase van 8 €ct/kWh
 • Winddifferentiatie door een hoger aantal vollasturen in de vrije categorie voor wind op land < 6 MW en wind op land ≥ 6 MW
 • Bij geothermie het maximeren van de subsidiabele productie per doublet en
 • Een extra categorie voor diepere geothermie (dieper dan 2700 meter)
 • Voor vergisters samenvoeging hubs en solo-installaties
 • Gebruik van bestaande ketel en warmtekrachtmotor wordt toegestaan bij vergisting en ketels voor vloeibare biomassa
 • Voor biomassa categorieën die moeten voldoen aan duurzaamheidscritera worden geen vloeibare biomassastromen uitgesloten
 • Eigen verbruik (niet van de productie-installatie zelf) wordt ook voor installaties met een bestaande SDE of SDE+-beschikking subsidiabel
 • De nieuwe categorieën: groen gas productie bij AWZI/ RWZI, mestmonovergisters groen gas en WKK, renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties met nieuwe turbine
   

Energie Investering Aftrek 2013

Met EIA kunt u in 2013, gelijk aan 2012, 41.5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.  >> lees verder

 


 

MIA\Vamil 2013

De MIA ( Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) biedt de mogelijkheid de investeringskosten willekeurig af te schrijven. >> lees verder